Astrowirusy jako przyczyna zapalenia żołądka i jelit u dzieci czesc 4

Częstość występowania objawów klinicznych w przypadku każdej z dwóch infekcji była podobna i nie było znaczących różnic w żadnej z ocenianych kategorii. Odwodnienie (.5 procent) było nieco częstsze w przypadku zakażenia rotawirusem (P <0,08). Częstość hospitalizacji była niska u dzieci zakażonych rotawirusem lub astrowirusem, ale nieco większy odsetek hospitalizowanych dzieci miał samą infekcję rotawirusową niż sama infekcja astrowirusem (3,4 procent [6 z 175] wobec 2,3 procent [1 z 44]) . Ta różnica mogła wynikać z wyższego wskaźnika odwodnienia (.5 procent) wśród dzieci z zakażeniem rotawirusem (27 z 175 vs 2 z 44).
Dyskusja
Z tych dwóch kontrolowanych badań przeprowadzonych w Tajlandii wyciągamy wniosek, że astrowirusy są czynnikami etiologicznymi zapalenia żołądka i jelit. Wniosek ten oparty jest na danych pochodzących z dużej liczby próbek kału (3150) od dzieci i dzieci bez zapalenia żołądka i jelit, w tym z wystarczającej liczby pacjentów, u których podczas infekcji astrowirusem nie występowały inne patogeny. To pozwoliło nam skorelować wydalanie astrowirusa z określonymi wynikami klinicznymi. Zespół kliniczny wytwarzany przez astrowirusy był nieodróżnialny od tego wytwarzanego przez rotawirusy, z tym że wyższy odsetek dzieci z zakażeniem rotawirusem wykazywał odwodnienie .5%.
W każdym z naszych badań odnotowano koinfekcje astrowirusami i rotawirusami. W poprzednich badaniach stwierdzono także współleczenia, w których badano stolce biegunkowe pod kątem wirusów za pomocą mikroskopii elektronowej.3, 28 W jednym z tych badań ustalono, że 28 11 z 28 kału dodatnich dla astrowirusów jest dodatnich pod względem rotawirusów. Nie stwierdziliśmy, aby łączna infekcja powodowała cięższe objawy (dane nieukazane).
Częstość występowania zakażenia astrowirusem u dzieci z zapaleniem żołądka i jelit wynosiła w obu badaniach 8,6 procent, chociaż próbki w drugim badaniu pobrano około trzy lata po tych w pierwszym badaniu. Nie zaobserwowano istotnych różnic w wynikach klinicznych między dwoma badaniami (dane nie przedstawione). Częstość występowania zakażenia astrowirusem w tej populacji oraz wynikające z tego wyniki kliniczne wydają się być konsekwentne przez co najmniej trzy lata.
Wnioskujemy, że astrowirusy są medycznie ważnymi czynnikami zapalenia żołądka i jelit, które powodują objawy kliniczne podobne do tych wywołanych przez zakażenie rotawirusem. Astrowirusy były częściej związane z chorobą niż jelitowe adenowirusy i wiązały się z prawie połową (45 procent) tylu chorób, co zakażenie rotawirusem.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Wspierany przez dotacje z Funduszu Badawczego Thrasher i Światowej Organizacji Zdrowia oraz kontrakt (DAMD 17-86-C6196) z Dowództwa Medycznego Badań i Rozwoju Sił Zbrojnych USA.
Jesteśmy wdzięczni dr Robertowi A. Lewowi za analizy statystyczne oraz Nancy A. Nowak, Richard W. Hudson, Dorothy Perron-Henry i Emily Clements za ich doskonałą pomoc techniczną.
Author Affiliations
Z Wydziału Chorób Zakaźnych i Immunologii, University of Massachusetts Medical School, Worcester (JEH, NRB) oraz Instytutu Nauk Medycznych Siły Zbrojne, Bangkok, Tajlandia (DNT, PE) Zwróć się z prośbą o przedruk do Dr. Herrmanna z Wydziału Chorób Zakaźnych i Immunologii, University of Massachusetts Medical School, Worcester, MA 01655.

[więcej w: leukoencefalopatia, trawa owsiana, atopowe zapalenie skóry twarzy ]