Krajowa agenda badań nad starzeniem się cd

Ten obszar badań opiera się na interdyscyplinarnych umiejętnościach diagnozowania i zarządzania wieloma powszechnymi chorobami starości i łączy techniki biologii molekularnej z ulepszaniem systemów świadczenia usług zdrowotnych w celu zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności wśród osób starszych. Główne choroby, które należy zbadać, to: (1) choroba sercowo-naczyniowa, (2) demencja i zaburzenia afektywne, (3) zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, (4) choroby zakaźne i osłabiona kompetencja immunologiczna, (5) neoplazja, oraz (6) zaburzenia metabolizm i homeostaza. Badania behawioralne i społeczne
Pierwszym priorytetem badań w tym obszarze było badanie podstawowych społecznych i psychologicznych procesów starzenia się oraz specyficznych mechanizmów leżących u podstaw powiązań między czynnikami społecznymi, psychologicznymi i biologicznymi starzenia. Obejmuje to badanie zmiennych społecznych, psychologicznych i behawioralnych, które przewidują długowieczność i dobre samopoczucie u osób starszych. Obejmuje również wysiłki zmierzające do określenia najważniejszych technik społecznych i psychologicznych w celu utrzymania i poprawy ogólnego stanu zdrowia fizycznego i psychicznego oraz poziomu funkcjonowania osób starszych.
Drugi priorytet został przypisany badaniom dotyczącym zagadnień dynamiki populacji, w tym kwestii, czy chorobowość jest odkładana proporcjonalnie do wzrostu długowieczności. W tej kategorii uwzględniono badania przewidujące liczbę niepełnosprawnych i niezależnych starszych obywateli w przyszłości, badania mające na celu identyfikację czynników wpływających na długość życia członków mniejszości etnicznych i innych osób w starszej populacji oraz identyfikację zmiennych psychologicznych, które wpływają na zdrowie, długowieczność i status funkcjonalny starszych osób.
Jako obszar trzeci priorytet, komitet zalecił badania w celu zbadania, w jaki sposób struktury społeczne i zmiany w tych strukturach wpływają na starzenie. Ten obszar badań bada, w jaki sposób stabilność lub zmiana w strukturach społecznych wpływa na wydajność, produktywność, zdrowie i dobre samopoczucie osób starszych.
Badania w zakresie świadczenia usług zdrowotnych
Pierwszym priorytetem były badania nad długoterminową opieką i ciągłością opieki nad starszymi pacjentami. W tym obszarze znajdują się takie tematy, jak czynniki determinujące potrzebę i korzystanie z opieki długoterminowej, szczególna rola rodziny w opiece długoterminowej oraz czynniki, które przyczyniają się do sukcesu pacjentów lub niepowodzenia w dokonaniu przejścia między różnymi rodzajami opieki zdrowotnej (np. opieka ostra, opieka domowa w domu opieki, opieka domowa, opieka ambulatoryjna i opieka domowa).
Obszar drugiego priorytetu określono jako badanie kosztów i finansowania opieki zdrowotnej dla osób starszych. Obejmuje to badanie dotyczące zmniejszenia barier finansowych w opiece, badań finansowania opieki długoterminowej, ostrej i profilaktycznej oraz określenie skutecznych mierników wyników opieki.
Trzecim priorytetowym obszarem były badania nad leczeniem farmakologicznym starszych pacjentów. Obszar ten obejmuje badania nad czynnikami, które mają wpływ na opracowywanie i zatwierdzanie leków przez przepisy oraz na skuteczność przepisywania, wydawania i przyjmowania leków.
Czwarty obszar priorytetowy dotyczył badań nad usługami zdrowia psychicznego dla osób starszych
[patrz też: olx wysokie mazowieckie, atopowe zapalenie skóry twarzy, usg stopy warszawa ]