Narażenie na azbest, międzybłoniak opłucnej i poziom osteopontyny w surowicy ad 7

Wrażliwość i specyficzność Osteopontyny w surowicy w celu rozróżnienia pacjentów z międzybłoniakiem opłucnej od osób z chorobami niezłośliwymi związanymi z azbestem. W panelu A analiza obejmująca wszystkich 76 pacjentów z międzybłoniakiem opłucnej i 69 osób z ekspozycją na azbest wykazała powierzchnię pod krzywą (AUC) równą 0,888 (przedział ufności 95% [CI], 0,826 do 0,934). W panelu B zastosowanie wartości odcięcia 10,9 ng osteopontyny na mililitr wykazało wysoką czułość we wczesnym wykrywaniu międzybłoniaka. W panelu C zastosowanie wartości odcięcia 48,3 ng osteopontyny na mililitr w celu zminimalizowania całkowitego błędu klasyfikacji miało czułość 77,6%. W panelu D analiza obejmująca 13 pacjentów z międzybłoniakiem w stadium I oraz 69 osób z ekspozycją na azbest wykazała AUC wynoszącą 0,906. W panelu E, zastosowanie wartości odcięcia 9,5 ng osteopontyny na mililitr wykazało wysoką czułość dla wczesnego wykrywania międzybłoniaka stopnia I. W panelu F zastosowanie wartości odcięcia wynoszącej 62,4 ng osteopontyny na mililitr w celu zminimalizowania całkowitego błędu klasyfikacji miało czułość 84,6 procent w przypadku międzybłoniaka opłucnej stopnia I. Analizy ROC porównujące osoby z ekspozycją na azbest u pacjentów z międzybłoniakiem opłucnej wykazały AUC równe 0,888 (95 procent przedziału ufności, 0,826 do 0,934) (Figura 4A). Analizy podgrup wykazały, że wartości AUC dla pacjentów ze stadium I, z II stadium, z stadium I lub II oraz z III stadium międzybłoniaka opłucnej wynosiły odpowiednio 0,906, 0,925, 0,917 i 0,865 w porównaniu z osobnikami z ekspozycją do azbestu. Wartość odcięcia 48,3 ng osteopontyny na mililitr (czułość 77,6% i swoistość 85,5%) miała najwyższą dokładność (minimalne wyniki fałszywie ujemne i fałszywie dodatnie) potwierdzające międzybłoniak (ryc. 4C). Dla celów badania przesiewowego (tj. Wczesnego wykrywania międzybłoniaka) wartość odcięcia o najwyższej czułości (95 do 99 procent) może być najbardziej odpowiednia niezależnie od swoistości, a przy wartości odcięcia 10,9 ng osteopontyny na mililitr, czułość wynosiła 96,1%, ze swoistością 23,2% (Figura 4B). Jeśli badania przesiewowe byłyby przeznaczone wyłącznie do wykrywania choroby w stadium I, wartość odcięcia wynosząca 9,5 ng osteopontyny na mililitr zapewni 100% czułość, ze swoistością 21,7%. Najdokładniejsza wartość graniczna dla wykrycia międzybłoniaka stopnia I (z czułością 84,6% i swoistością 88,4%) wynosiła 62,4 ng osteopontyny na mililitr.
Dyskusja
Łączne ryzyko wystąpienia międzybłoniaka opłucnej w populacji narażonej na działanie azbestu wynosi od 4,5 do 10,0 procent. Pracownicy narażeni na wysoki poziom narażenia to górnicy, pracownicy fabryki, stolarze, elektrycy, stoczniowcy, elektrycy okrętowi, kotły, producenci izolacji, robotnicy kolejowi, producenci masek gazowych i izolatory rurowe39. Oszacowano, że aż 7,5 miliona robotników budowlanych w Stanach Zjednoczonych używało materiałów konstrukcyjnych zawierających azbest do ochrony przeciwpożarowej budynków, kontroli akustycznej, kanałów i instalacji rur i kotłów. 40 Ponadto azbest nadal stanowi zagrożenie dla około 1,3 miliona pracowników w branży budowlanej w Stany Zjednoczone i pracownicy zajmujący się utrzymaniem budynków i sprzętu41. Obecnie nie ma ekonomicznie wykonalnych, zwalidowanych metod, które pozwoliłyby na prześwietlenie wszystkich tych osób, ponieważ szacowana liczba nowych przypadków międzybłoniaka w Stanach tylko od 2500 do 3000 (skorygowana ze względu na wiek częstość występowania 2 przypadki na 100 000 osób) .42
Mediana przeżycia po rozpoznaniu międzybłoniaka opłucnej wynosi od 9 do 12 miesięcy; w zaawansowanych przypadkach resekcja guza może przedłużyć przeżycie o około 3 miesiące
[hasła pokrewne: hbs antygen cena, dekalog zdrowego trybu życia, priligy gdzie kupic ]
[patrz też: usg stopy warszawa, przywileje honorowego dawcy krwi, operacje zaćmy ]