Trastuzumab plus chemioterapia wspomagająca w leczeniu operacyjnym nowotworu piersi HER2-dodatniego ad

Z tego powodu NCI i Food and Drug Administration zatwierdziły plan wspólnej analizy opracowany przez NSABP i NCCTG w celu połączenia danych z grupy i grupy A (określanej jako grupa kontrolna) dla porównania z grupą 2 i grupą C ( określane jako grupa trastuzumabu). Grupa B próby N9831 została wykluczona, ponieważ protokół wymagał podania trastuzumabu po zakończeniu chemioterapii. Plan wymagał pierwszej tymczasowej analizy po wystąpieniu 355 zdarzeń. Zanim dane zostały zablokowane, 2043 pacjentów (z planowanej całkowitej liczby 2700) zostało włączonych do badania B-31, a 1633 pacjentów (w sumie 2000 dla porównania grupy A z grupą C) zostało włączonych do badania N9831. W kwietniu 2005 r. Niezależne komitety monitorujące dane w każdej próbie zalecały zamknięcie rejestracji i opublikowanie wyników.
Metody
Kwalifikowalność i rejestracja
Zapisy wymagały patologicznej diagnozy gruczolakoraka piersi z immunohistochemicznym wybarwianiem białka HER2 o natężeniu 3+ lub amplifikacji genu HER2 w hybrydyzacji fluorescencyjnej in situ. Początkowo obydwa badania wymagały od pacjentów potwierdzenia histologicznej choroby związanej z węzłem; od 2 maja 2003 r. pacjenci z chorobą o wysokim ryzyku niedotlenienia węzłów chłonnych (zdefiniowaną jako guz o średnicy ponad 2 cm i dodatni dla receptorów estrogenu lub receptorów progesteronu lub o średnicy większej niż cm i negatywny zarówno dla receptorów estrogenu, jak i receptorów progesteronu) kwalifikował się do próby N9831. Inne wymagania to odpowiednia funkcja hematopoetyczna, wątrobowa i nerek oraz frakcja wyrzutowa lewej komory (LVEF), która osiągnęła lub przekroczyła dolną granicę normy. Wykluczono pacjentów z klinicznymi lub radiologicznymi objawami choroby przerzutowej. Wyniki sugerujące przerzuty zostały potwierdzone lub odrzucone przez dodatkową ocenę radiologiczną lub biopsję. Konieczne było całkowite usunięcie guza pierwotnego i usunięcie węzła pachowego (w badaniu N9831 dopuszczono ujemną biopsję węzła wartowniczego). Pacjenci nie kwalifikowali się, jeśli mieli dusznicę bolesną wymagającą leczenia przeciwdławicowego, arytmię wymagającą leczenia, ciężką wadę przewodzenia, klinicznie istotną chorobę zastawkową, kardiomegalię w badaniu radiologicznym klatki piersiowej, przerost lewej komory serca w badaniu echokardiograficznym (tylko badanie B-31), źle kontrolowane nadciśnienie, klinicznie znaczące wysięk osierdziowy (tylko próba N9831) lub historia zawału mięśnia sercowego, zastoinowa niewydolność serca lub kardiomiopatia.
Instytucje uczestniczące uzyskały zgodę swojego komitetu ds. Dochodzeń na ludzi lub komisji ds. Przeglądu instytucjonalnego i złożyły zapewnienia w Departamencie Zdrowia i Opieki Społecznej. Do rejestracji wymagana była pisemna zgoda.
W próbie B-31, zadania terapeutyczne były zrównoważone w zależności od stanu węzłów, zaplanowanej terapii hormonalnej, rodzaju operacji (lumpektomia vs. mastektomia), zamierzonej radioterapii i instytucji za pomocą algorytmu minimalizacji stronniczości.4 Próba N9831 zastosował dynamiczną procedurę alokacji, która równoważy marginalną dystrybucję statusu węzła i status hormonów-receptorów pomiędzy grupami.5 Procedury stosowane w badaniu HER2 w dwóch próbach są przedstawione w Dodatku uzupełniającym (dostępne wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie www). .nejm.org).
Schematy leczenia
Rysunek 1
[hasła pokrewne: przychodnia unii lubelskiej szczecin, ornitoza u gołębi, usunięcie zaćmy cena ]
[przypisy: kwas glikolowy działanie, olx połaniec, test na nietolerancje pokarmowa ]